JB Bewindvoering

Deskundige en Persoonlijke Financiële Hulpverlening
 


Aanmelden

U kunt telefonisch/schriftelijk contact opnemen (zie telefoonnummer en contactformulier) voor een globale bespreking van de situatie van de cliënt om te bezien wat JB Bewindvoering daarin kan betekenen. Daarbij is onder andere van belang dat de cliënt gemotiveerd is en dat de hulpverlening betrokken blijft om de problematiek, die aanleiding vormt voor het bewind, beheersbaar te houden.

Intakeformulier/Schuldenformulier

Na ons eerste contact sturen wij u een intakeformulier toe met een checklijst van alle benodigde documenten. Het is van belang zo compleet als mogelijk alle informatie te verstrekken. Helaas is het voor ons niet mogelijk de gehele administratie van betrokkene te verzamelen en uit te zoeken.

Als het intakeformulier compleet is ingevuld en alle bescheiden ontvangen zijn, wordt er een inhoudelijke beoordeling van de situatie gemaakt. Dat betekent dat wordt gekeken of het budget sluitend te maken is (onder welke voorwaarden er een balans in inkomsten en uitgaven is) en wat de aanpak van een eventuele schuldensituatie is (budgetplan en voorstel schuldenaanpak).

Intake

Samen met betrokken hulpverlener gaan we in gesprek met de cliënt waarin we de hulpvraag van de cliënt bespreken, uitleggen wat het bewind inhoudt, en het budgetplan toelichten.

Verzoekschrift

Indien de cliënt intrinsiek gemotiveerd is om met het bewind te starten stuurt u ons een ingevuld en ondertekend verzoekschrift tot onderbewindstelling en een medische verklaring van een arts of psychiater of een sociaal verslag van een hulpverlener waaruit de noodzaak blijkt van de onder bewindstelling.

Als de aanmelding compleet is, stuurt JB Bewindvoering het verzoekschrift met diverse bescheiden naar de Kantonrechter. Deze doet uitspraak nadat belanghebbenden zijn gehoord. Per datum van de uitspraak start het bewind en is de bewindvoerder verantwoordelijk voor het financieel beheer. Daarvan worden alle betrokkenen op de hoogte gesteld.